سامانه نوبت دهی دکتردکتر | پزشکی , بیمار , دکتردکتر

 

تضمین پیاده سازی نرم افزار

 

اجرا و پیاده سازی "دکتردکتر" نیازمند کار و زمانی است که متخصصان ما در نهایت دقت و حوصله آن را انجام داده و انتظارات شما را برآورده می سازند. فرآیند پیاده سازی بر طبق یک برنامه منظم و زمان بندی شده اجرا شده و آموزش های لازم در جهت استفاده هرچه موثر تر و کارآمد تر به کلیه کاربران آن داده می شود. این آموزش ها تا راه اندازی کامل "دکتردکتر" دائمی و بطور پیوسته صورت می پذیرد.