Tagged: مهارت

0

ارتباط موثر بین پزشک و بیمار (بخش ۴)

ارتباط خوب، اثرات خوبی را به دنبال دارد. فرقی نمی کند با چه کسی در ارتباط هستید مهم این است که این ارتباط، موثر واقع شده باشد. در نتیجه باعث رضایت بین طرفین خواهد...

0

رضایتمندی بیمار از پزشک (بخش ۳)

همانگونه که گفتیم پزشک باید مهارت کافی جهت ارتباط با بیمار را داشته باشد تا بیمار حس کند که پزشک توجه کامل را به او دارد، که این توجه باعث افزایش اعتماد به نفس...

0

مهارت ارتباط پزشک با بیمار (بخش ۲)

در بخش قبل اشاره کردیم که ارتباط یک تبادل است و یکی از مهمترین وسیله ارتباط گیری مکالمه است که میتواند در دو حالت صحبت کردن یا گوش دادن باشد. به گونه ای ارتباط...