Tagged: پرونده کاغذی

پرونده سلامت الکترونیک و پرونده کاغذی 0

پرونده سلامت الکترونیک در مقایسه با پرونده های کاغذی چگونه هستند؟

چرا پرونده الکترونیک سلامت؟ هزینه بالای مصرف شده در بخش پزشکی که صرف تهیه اسناد و مدارک کاغذی می‏شوند حاکی از آن است که ایجاد یک سیستم منسجم ضروری است.انسانها در تمام زمینه ‏ها...