دکتر عاطفه دهقانی تفتی

عمومی عمومی

دکتر عاطفه دهقانی تفتی http://drdr.ir/doctor/11374/دکتر-عاطفه-دهقانی-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/11374/دکتر-عاطفه-دهقانی-تفتی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان ساحلی جنب بانک تجارت
اطلاعات مطب دکتر عاطفه دهقانی تفتی

آدرس مطب دکتر عاطفه دهقانی تفتی

تفت - خیابان ساحلی جنب بانک تجارت
تلفن مرکز
03536233847
پزشکان مرتبط