دکتر زهره آخوندی میبدی

متخصص عفونی و فلوشیپ پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی

دکتر زهره آخوندی میبدی http://drdr.ir/doctor/11394/دکتر-زهره-آخوندی-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/11394/دکتر-زهره-آخوندی-میبدی/ 97516 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بیمارستان شهید صدوقی،درمانگاه بقایی