دکتر سید محمدابراهیم حسنی طباطبائی

عمومی عمومی

دکتر سید محمدابراهیم حسنی طباطبائی http://drdr.ir/doctor/11489/دکتر-سید-محمدابراهیم-حسنی-طباطبائی/ http://drdr.ir/doctor/11489/دکتر-سید-محمدابراهیم-حسنی-طباطبائی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد آزادشهر بین میدان میدان 1و2
اطلاعات مطب دکتر سید محمدابراهیم حسنی طباطبائی

آدرس مطب دکتر سید محمدابراهیم حسنی طباطبائی

یزد - آزادشهر بین میدان میدان 1و2
تلفن مرکز
03537211065
پزشکان مرتبط