دکتر منیره شمس الدین خرمی

دکتر منیره شمس الدین خرمی

عمومی عمومی

دکتر منیره شمس الدین خرمی http://drdr.ir/doctor/11509/دکتر-منیره-شمس-الدین-خرمی/ http://drdr.ir/doctor/11509/دکتر-منیره-شمس-الدین-خرمی/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-منیره-شمس-الدین-خرمی-11509.JPG http://drdr.ir/images/site/دکتر-منیره-شمس-الدین-خرمی-11509.JPG 0
یزد یزد بلوار طالقانی مجتمع پزشکی رازی
اطلاعات مطب دکتر منیره شمس الدین خرمی

آدرس مطب دکتر منیره شمس الدین خرمی

یزد - بلوار طالقانی مجتمع پزشکی رازی
تلفن مرکز
03537251619
پزشکان مرتبط