دکتر شکوه تقی پور ظهیر

متخصص عمومی

دکتر شکوه تقی پور ظهیر http://drdr.ir/doctor/11606/دکتر-شکوه-تقی-پور-ظهیر/ http://drdr.ir/doctor/11606/دکتر-شکوه-تقی-پور-ظهیر/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد صفائيه-بلوار ابن سینا-بیمارستان شیخ صدوقی
اطلاعات مطب دکتر شکوه تقی پور ظهیر

آدرس مطب دکتر شکوه تقی پور ظهیر

یزد - صفائيه-بلوار ابن سینا-بیمارستان شیخ صدوقی
پزشکان مرتبط