دکتر صدیقه اخوان کرباسی

متخصص کودکان

دکتر صدیقه اخوان کرباسی http://drdr.ir/doctor/11789/دکتر-صدیقه-اخوان-کرباسی/ http://drdr.ir/doctor/11789/دکتر-صدیقه-اخوان-کرباسی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار جمهوری کلینیک بیمارستان افشار
اطلاعات مطب دکتر صدیقه اخوان کرباسی

آدرس مطب دکتر صدیقه اخوان کرباسی

یزد - بلوار جمهوری کلینیک بیمارستان افشار
پزشکان مرتبط