دکتر سید حسین حکمتی مقدم

متخصص متخصص پاتولوژی کلینیکال و آناتومیکال

دکتر سید حسین حکمتی مقدم http://drdr.ir/doctor/11889/دکتر-سید-حسین-حکمتی-مقدم/ http://drdr.ir/doctor/11889/دکتر-سید-حسین-حکمتی-مقدم/ 41198 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 09133518314 0
یزد یزد میدان خاتمی، آزمایشگاه دانش
اطلاعات مطب دکتر سید حسین حکمتی مقدم

آدرس مطب دکتر سید حسین حکمتی مقدم

یزد - میدان خاتمی، آزمایشگاه دانش
پزشکان مرتبط