دکتر سید شهاب الدین عزیزالدینی

کارشناس جراح عمومی

دکتر سید شهاب الدین عزیزالدینی http://drdr.ir/doctor/11892/دکتر-سید-شهاب-الدین-عزیزالدینی/ http://drdr.ir/doctor/11892/دکتر-سید-شهاب-الدین-عزیزالدینی/ 113009 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر سید شهاب الدین عزیزالدینی
پزشکان مرتبط