دکتر ناصر عابدی شمس آبادی

عمومی

دکتر ناصر عابدی شمس آبادی http://drdr.ir/doctor/11958/دکتر-ناصر-عابدی-شمس-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/11958/دکتر-ناصر-عابدی-شمس-آبادی/ 128866 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر ناصر عابدی شمس آبادی
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط