دکتر علی شاکر اردکانی

عمومی عمومی

دکتر علی شاکر اردکانی http://drdr.ir/doctor/11964/دکتر-علی-شاکر-اردکانی/ http://drdr.ir/doctor/11964/دکتر-علی-شاکر-اردکانی/ 41444 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد مقابل بیمارستان ضیایی
اطلاعات مطب دکتر علی شاکر اردکانی

آدرس مطب دکتر علی شاکر اردکانی

اردکان - مقابل بیمارستان ضیایی
تلفن مرکز
03537235103
پزشکان مرتبط