دکتر مهدی صفائی فیروز آبادی

عمومی

دکتر مهدی صفائی فیروز آبادی http://drdr.ir/doctor/12084/دکتر-مهدی-صفائی-فیروز-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/12084/دکتر-مهدی-صفائی-فیروز-آبادی/ 130170 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر مهدی صفائی فیروز آبادی
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط