دکتر مهدی افشاری

عمومی

دکتر مهدی افشاری http://drdr.ir/doctor/12239/دکتر-مهدی-افشاری/ http://drdr.ir/doctor/12239/دکتر-مهدی-افشاری/ 107881 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر مهدی افشاری
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط