فیلترها
اطلاعات مطب دکتر فروغ صالحین
خدمات در این مرکز
ویزیت، غیر بارداری،
تلفن مرکز
22036532
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
بیمه های طرف قرارداد
7 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)