دکتر پریسا پورروستائی اردکانی

عمومی

دکتر پریسا پورروستائی اردکانی http://drdr.ir/doctor/12319/دکتر-پریسا-پورروستائی-اردکانی/ http://drdr.ir/doctor/12319/دکتر-پریسا-پورروستائی-اردکانی/ 55700 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر پریسا پورروستائی اردکانی
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط