دکتر طیبه پورشایانی

عمومی عمومی

دکتر طیبه پورشایانی http://drdr.ir/doctor/12320/دکتر-طیبه-پورشایانی/ http://drdr.ir/doctor/12320/دکتر-طیبه-پورشایانی/ 111630 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر طیبه پورشایانی
پزشکان مرتبط