دکتر ناصر الدین کاظمی حقیقی

دکترا روانشناسی

دکتر ناصر الدین کاظمی حقیقی http://drdr.ir/doctor/1237/دکتر-ناصر-الدین-کاظمی-حقیقی/ http://drdr.ir/doctor/1237/دکتر-ناصر-الدین-کاظمی-حقیقی/ م379 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران سهروردی - میرزای زینالی غربی - پلاک 110 - طبقه 2 - واحد3

بیوگرافی ناصر الدین کاظمی حقیقی

آقای دکتر ناصرالدّین کاظمی حقیقی، دارای دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، )با موضوع بررسی رابطه هوش و واکنشهای هیجانی با جلوه های خلّّقیّت در دانش آموزان تیزهوش( ) 1389 )، هستند.

الف _سوابق علمی و اجرایی:
تدریس در مقطع آموزش عالی به مدّت بیست و هفت سال ) 1366 تاکنون(
برگزاری بیش از نود دوره و کارگاه آموزشی برای روانشناسان، مشاوران ، معلمان ، مدیران و خانواده ها در زمین ه
روانشناسی و آموزش و پرورش تیزهوشی و خلّّقیّت ) 1367 تاکنون(
مدیریّت دفتر مشاوره و راهنمایی، عضویّت در کمیت ه آزمون ورودی کودکان، گزینش تخصّصی منابع انسانی و مشاور
سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان به مدّت بیست و سه سال ( ) 1367 تاکنون(
مدیر داخلی مجلّ ه استعدادهای درخشان ) 1370 - 1376 )
مشاور در برنامه ریزی توسع ه مراکز مشاوره و خدمات پیشگیری سازمان بهزیستی) 1375 - 1380 )
سردبیر مجلّ ه چشم انداز پیشگیری سازمان بهزیستی ) 1378 - 1381 )
مشاور در طرّاحی مراکز مشاوره ناجا) 1379 - 1381 )
طرّاحی دفاتر مددکاری اجتماعی در کلّنتریهای ناجا) 1380 - 1382 )
گزینش تخصّصی مشاوران و مددکاران اجتماعی برای مراکز مشاوره ناجا ) 1379 - 1382 )
عضویّ ت در کمیت ه تعلیم و تربیت شورای فرهنگ عمومی کشور ) 1380 - 1382 )
مجری طرح بهداشت روانی و اصلّح رفتار در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی) 1382 - 1391 )
مدیر کمیت ه تشخیص و شناسایی معلّمان خلّّق، مبتکر و نوآور در وزارت آموزش و پرورش) 1386 )
طرّاح و سازند ه آزمون هیجان اندیشه برای تشخیص خلّّقیّت) 1386 )
مجری طرح ملّی مبانی نظری نخبگی )هوش ، تیزهوشی، استعداد، خلّّقیّت() 1386 - 1389 )
عضو هیأت رئیس ه انجمن علمی کودکان استثنایی ایران ) I. C. E. C. ( ) 1386 تا 1388 )
در قلمرو روانشناسی و آموزش و پرورش افراد خلّّق )این پارادایم برای » پارادایم شش وجهی خلّّ قیّ ت « پایه ریز
نخستین بار از سوی نگارنده در هفدهمین کنفرانس جهانی کودکان تیزهوش و مستعد )انگلستان _ آگوست 2007 )
ارایه گردید.
عضو شورای راهبردی و مشورتی تحوّل بنیادین آموزش و پرورش ) 1387 تا 1388 )
مدیر شورای راهبردی طرح مدرس ه زندگی ) 1388 )
مجری طرح ملّی پرورش استعدادهای درخشان در دور ه ابتدایی) 1388 تاکنون(
دبیر علمی دومین همایش ملّی کودکان استثنایی ایران: خانواده و کودک استثنایی) 1389 )
پی ریزی نخستین پایگاه تخصّصی و علمی در قلمرو روانشناسی، آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان تیزهوش و
( » هیجان اندیشه « مستعدّ در ایران با عنوان (EOT.IR به دو زبان فارسی و انگلیسی (1389

عضو کمیسیون تخصّصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ) 1390 -
تاکنون(
نایب رئیس کمیسیون تخصّصی روانشناسی تربیتی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ) 1390 تاکنون( -
نایب رئیس انجمن علمی کودکان استثنایی ایران ) I. C. E. C. ( )برای دور ه 1390 - 1393 )
عضو دایمی انجمن بین المللی پژوهش در پرورش و تعالی استعداد ) (IRATDE
دوزبانی( (» استعداد « سردبیر مجلّ ه علمی و پژوهشی
دوزبانی( (» اندیشه و هیجان « سردبیر مجلّ ه علمی و پژوهشی
» ایران اندیش « مؤسّ س کلینیک خدمات روانشناسی و مشاور ه
ب تألیف کتاب –

ایشان بیش از 3 تالیف منتشر شده دارند از جمله: روانشناسی کودکان تیزهوش و روشهای آموزش ویژه، تصمیمگیری و تعیین خطّ مشی دولتی، ازدواج پایدار و شرایط آن، و چند کتاب زیر چاپ، (روانشناسی برای مدیریّت، مبانی مشاوره و راهنمایی شغلی و حرفه ای، روانشناسی خلّّقیّت و … و مقالات متعدد
 

اطلاعات مطب دکتر ناصر الدین کاظمی حقیقی

آدرس مطب ناصر الدین کاظمی حقیقی

تهران - سهروردی - میرزای زینالی غربی - پلاک 110 - طبقه 2 - واحد3
تلفن مرکز
02188174100
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط