دکتر مسعود دانشی

عمومی

دکتر مسعود دانشی http://drdr.ir/doctor/12421/دکتر-مسعود-دانشی/ http://drdr.ir/doctor/12421/دکتر-مسعود-دانشی/ 97118 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر مسعود دانشی
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط