دکتر علی اصغر زارع بیدکی

عمومی عمومی

دکتر علی اصغر زارع بیدکی http://drdr.ir/doctor/12497/دکتر-علی-اصغر-زارع-بیدکی/ http://drdr.ir/doctor/12497/دکتر-علی-اصغر-زارع-بیدکی/ 59571 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر علی اصغر زارع بیدکی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب