دکتر مهدی آخوندزاده طزرجانی

دندانپزشک

دکتر مهدی آخوندزاده طزرجانی http://drdr.ir/doctor/13039/دکتر-مهدی-آخوندزاده-طزرجانی/ http://drdr.ir/doctor/13039/دکتر-مهدی-آخوندزاده-طزرجانی/ 100246 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر مهدی آخوندزاده طزرجانی
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط