دکتر محمدحسن شیخها

دکترا ژنتیک مولکولی انسانی

دکتر محمدحسن شیخها http://drdr.ir/doctor/13196/دکتر-محمدحسن-شیخها/ http://drdr.ir/doctor/13196/دکتر-محمدحسن-شیخها/ 34073 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد یزد -بلوار طالقانی - جنب آزمایشگاه مرکزی
اطلاعات مطب دکتر محمدحسن شیخها

آدرس مطب دکتر محمدحسن شیخها

یزد - یزد -بلوار طالقانی - جنب آزمایشگاه مرکزی