سعید مشایخ میبدی

کارشناس ارشد پزشکی فیزیکی و توانبخشی

سعید مشایخ میبدی http://drdr.ir/doctor/13257/دکتر-سعید-مشایخ-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/13257/دکتر-سعید-مشایخ-میبدی/ ف-3175 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط سعید مشایخ میبدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات سعید مشایخ میبدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب