دکتر جمال گلشن تفتی

کارشناس ارشد پزشکی فیزیکی و توانبخشی

دکتر جمال گلشن تفتی http://drdr.ir/doctor/13258/دکتر-جمال-گلشن-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/13258/دکتر-جمال-گلشن-تفتی/ ف-689 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر جمال گلشن تفتی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب