دکتر سید کاظم میرمیران یزدی

کارشناس تصویر برداری (رادیولوژی)

دکتر سید کاظم میرمیران یزدی http://drdr.ir/doctor/13313/دکتر-سید-کاظم-میرمیران-یزدی/ http://drdr.ir/doctor/13313/دکتر-سید-کاظم-میرمیران-یزدی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد یزد - انتهای خیابان قیام نزدیک میدان بعثت
اطلاعات مطب دکتر سید کاظم میرمیران یزدی

آدرس مطب دکتر سید کاظم میرمیران یزدی

یزد - یزد - انتهای خیابان قیام نزدیک میدان بعثت
تلفن مرکز
03536223868
پزشکان مرتبط