دکتر الهه دهقانی تفتی

کارشناس چشم

دکتر الهه دهقانی تفتی http://drdr.ir/doctor/13358/دکتر-الهه-دهقانی-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/13358/دکتر-الهه-دهقانی-تفتی/ ب-861 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر الهه دهقانی تفتی
پزشکان مرتبط