دکتر سمیرا صادقی بخی

کارشناس چشم

دکتر سمیرا صادقی بخی http://drdr.ir/doctor/13361/دکتر-سمیرا-صادقی-بخی/ http://drdr.ir/doctor/13361/دکتر-سمیرا-صادقی-بخی/ ب-1193 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر سمیرا صادقی بخی
پزشکان مرتبط