دکتر مهدیه مصلایی پوریزدی

کارشناس تغذیه

دکتر مهدیه مصلایی پوریزدی http://drdr.ir/doctor/13413/دکتر-مهدیه-مصلایی-پوریزدی/ http://drdr.ir/doctor/13413/دکتر-مهدیه-مصلایی-پوریزدی/ ت-345 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر مهدیه مصلایی پوریزدی
پزشکان مرتبط