دکتر فاطمه ابوطالب دخت شورکی

کارشناس شنوایی سنجی (ادیومتریست)

دکتر فاطمه ابوطالب دخت شورکی http://drdr.ir/doctor/13424/دکتر-فاطمه-ابوطالب-دخت-شورکی/ http://drdr.ir/doctor/13424/دکتر-فاطمه-ابوطالب-دخت-شورکی/ ش-392 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر فاطمه ابوطالب دخت شورکی
پزشکان مرتبط