علیرضا اکبری میبدی

کارشناس شنوایی سنجی (ادیومتریست)

علیرضا اکبری میبدی http://drdr.ir/doctor/13425/دکتر-علیرضا-اکبری-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/13425/دکتر-علیرضا-اکبری-میبدی/ ش-1115 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط علیرضا اکبری میبدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات علیرضا اکبری میبدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط