زاهدةالسادات اخوی میراب باشی

کارشناس شنوایی سنجی (ادیومتریست)

زاهدةالسادات اخوی میراب باشی http://drdr.ir/doctor/13431/دکتر-زاهدةالسادات-اخوی-میراب-باشی/ http://drdr.ir/doctor/13431/دکتر-زاهدةالسادات-اخوی-میراب-باشی/ ش-946 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط زاهدةالسادات اخوی میراب باشی ویزیت شده اید؟
اطلاعات زاهدةالسادات اخوی میراب باشی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط