حسن اعتمادیه

کارشناس شنوایی سنجی (ادیومتریست)

حسن اعتمادیه http://drdr.ir/doctor/13432/دکتر-حسن-اعتمادیه/ http://drdr.ir/doctor/13432/دکتر-حسن-اعتمادیه/ ش-1238 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط حسن اعتمادیه ویزیت شده اید؟
اطلاعات حسن اعتمادیه
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط