علی حاجی رضائی بنادکی

کارشناس شنوایی سنجی (ادیومتریست)

علی حاجی رضائی بنادکی http://drdr.ir/doctor/13433/دکتر-علی-حاجی-رضائی-بنادکی/ http://drdr.ir/doctor/13433/دکتر-علی-حاجی-رضائی-بنادکی/ ش-780 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط علی حاجی رضائی بنادکی ویزیت شده اید؟
اطلاعات علی حاجی رضائی بنادکی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط