دکتر عصمت دهقانی تفتی

کارشناس شنوایی سنجی (ادیومتریست)

دکتر عصمت دهقانی تفتی http://drdr.ir/doctor/13434/دکتر-عصمت-دهقانی-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/13434/دکتر-عصمت-دهقانی-تفتی/ ش-527 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر عصمت دهقانی تفتی
پزشکان مرتبط