دکتر وحیده دهقانی تفتی

پزشکی فیزیکی و توانبخشی

دکتر وحیده دهقانی تفتی http://drdr.ir/doctor/13452/دکتر-وحیده-دهقانی-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/13452/دکتر-وحیده-دهقانی-تفتی/ ف-2776 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر وحیده دهقانی تفتی
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط