دکتر صدیقه گل سرخ تفتی

پزشکی فیزیکی و توانبخشی

دکتر صدیقه گل سرخ تفتی http://drdr.ir/doctor/13454/دکتر-صدیقه-گل-سرخ-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/13454/دکتر-صدیقه-گل-سرخ-تفتی/ ف-4745 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر صدیقه گل سرخ تفتی
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط