دکتر زهراء افخمی فتح آباد

کارشناس ارشد پزشکی فیزیکی و توانبخشی

دکتر زهراء افخمی فتح آباد http://drdr.ir/doctor/13465/دکتر-زهراء-افخمی-فتح-آباد/ http://drdr.ir/doctor/13465/دکتر-زهراء-افخمی-فتح-آباد/ ف-4045 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03535283964 0
یزد یزد بلوار هفده شهریور
اطلاعات مطب دکتر زهراء افخمی فتح آباد

آدرس مطب دکتر زهراء افخمی فتح آباد

یزد - بلوار هفده شهریور
پزشکان مرتبط