فاطمه سادات پوراحمدی بابکی

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی

فاطمه سادات پوراحمدی بابکی http://drdr.ir/doctor/13469/دکتر-فاطمه-سادات-پوراحمدی-بابکی/ http://drdr.ir/doctor/13469/دکتر-فاطمه-سادات-پوراحمدی-بابکی/ ف-4615 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط فاطمه سادات پوراحمدی بابکی ویزیت شده اید؟
اطلاعات فاطمه سادات پوراحمدی بابکی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب