دکتر حمید خبیری

پزشکی فیزیکی و توانبخشی

دکتر حمید خبیری http://drdr.ir/doctor/13472/دکتر-حمید-خبیری/ http://drdr.ir/doctor/13472/دکتر-حمید-خبیری/ ف-3718 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر حمید خبیری
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط