حمید خبیری

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی
حمید خبیری http://drdr.ir/doctor/13472/دکتر-حمید-خبیری/ http://drdr.ir/doctor/13472/دکتر-حمید-خبیری/ ف-3718 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط حمید خبیری ویزیت شده اید؟
اطلاعات حمید خبیری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط