دکتر تکتم سلطانی

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی

دکتر تکتم سلطانی http://drdr.ir/doctor/13477/دکتر-تکتم-سلطانی/ http://drdr.ir/doctor/13477/دکتر-تکتم-سلطانی/ ف-4582 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر تکتم سلطانی
پزشکان مرتبط