دکتر مهدی فاتحی فیض آباد

پزشکی فیزیکی و توانبخشی

دکتر مهدی فاتحی فیض آباد http://drdr.ir/doctor/13483/دکتر-مهدی-فاتحی-فیض-آباد/ http://drdr.ir/doctor/13483/دکتر-مهدی-فاتحی-فیض-آباد/ ف-3381 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر مهدی فاتحی فیض آباد
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط