دکتر رضا همتی

پزشکی فیزیکی و توانبخشی

دکتر رضا همتی http://drdr.ir/doctor/13490/دکتر-رضا-همتی/ http://drdr.ir/doctor/13490/دکتر-رضا-همتی/ ف-4676 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر رضا همتی
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط