دکتر فاطمه طالع پوراردکانی

کارشناس گفتار درمانی

دکتر فاطمه طالع پوراردکانی http://drdr.ir/doctor/13517/دکتر-فاطمه-طالع-پوراردکانی/ http://drdr.ir/doctor/13517/دکتر-فاطمه-طالع-پوراردکانی/ گ-1209 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر فاطمه طالع پوراردکانی
پزشکان مرتبط