فاطمه طالع پوراردکانی

کارشناس گفتار درمانی

فاطمه طالع پوراردکانی http://drdr.ir/doctor/13517/دکتر-فاطمه-طالع-پوراردکانی/ http://drdr.ir/doctor/13517/دکتر-فاطمه-طالع-پوراردکانی/ گ-1209 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط فاطمه طالع پوراردکانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات فاطمه طالع پوراردکانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب