دکتر پریسا عسکرزاده

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر پریسا عسکرزاده http://drdr.ir/doctor/13641/دکتر-پریسا-عسکرزاده/ http://drdr.ir/doctor/13641/دکتر-پریسا-عسکرزاده/ 81394 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار طالقانی آزمایشگاه مرکزی
اطلاعات مطب دکتر پریسا عسکرزاده

آدرس مطب دکتر پریسا عسکرزاده

یزد - بلوار طالقانی آزمایشگاه مرکزی
پزشکان مرتبط