دکتر نجما اسدی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر نجما اسدی http://drdr.ir/doctor/13643/دکتر-نجما-اسدی/ http://drdr.ir/doctor/13643/دکتر-نجما-اسدی/ 115751 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر نجما اسدی
پزشکان مرتبط