دکتر اسعد عبدی

آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر اسعد عبدی http://drdr.ir/doctor/13651/دکتر-اسعد-عبدی/ http://drdr.ir/doctor/13651/دکتر-اسعد-عبدی/ 91292 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر اسعد عبدی
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط