دکتر مرکز تصویربرداری و پزشکی فرهنگ

متخصص رادیولوژیست

دکتر مرکز تصویربرداری و پزشکی فرهنگ http://drdr.ir/doctor/1425/دکتر-مرکز-تصویربرداری-پزشکی-فرهنگ/ http://drdr.ir/doctor/1425/دکتر-مرکز-تصویربرداری-پزشکی-فرهنگ/ 24382 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران
اطلاعات مطب دکتر مرکز تصویربرداری و پزشکی فرهنگ
تلفن مرکز
01133328619 - 01133329319
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط