درمانگاه یحیی نژاد

عمومی عمومی

دکتر راضیه خزایی
درمانگاه یحیی نژاد http://drdr.ir/doctor/1606/درمانگاه-یحیی-نژاد/ http://drdr.ir/doctor/1606/درمانگاه-یحیی-نژاد/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان مدرس - سه راه فرهنگ - بیمارستان شهید یحیی نژاد
اطلاعات درمانگاه یحیی نژاد

آدرس مرکز

بابل - خیابان مدرس - سه راه فرهنگ - بیمارستان شهید یحیی نژاد
تلفن مرکز
01132223597 - 0113291425
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط