دکتر نازی کریم زاده رغبتی

متخصص دندانپزشک

دکتر نازی کریم زاده رغبتی http://drdr.ir/doctor/2016/دکتر-نازی-کریم-زاده-رغبتی/ http://drdr.ir/doctor/2016/دکتر-نازی-کریم-زاده-رغبتی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران شریعتی - دوراهی قلهک - جنب بیمارستان ایرانمهر - کوچه پور مشکانی - ساختمان سینا
اطلاعات مطب دکتر نازی کریم زاده رغبتی

آدرس مطب دکتر نازی کریم زاده رغبتی

تهران - شریعتی - دوراهی قلهک - جنب بیمارستان ایرانمهر - کوچه پور مشکانی - ساختمان سینا
تلفن مرکز
02122782395
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط